Miljöcertifierat ISO 14001

Kilab (Kedjeexperten i Lingbo) är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Det innebär att vi tar ett aktivt ansvar för miljön och arbetar mot tydliga miljömål. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att nå målen.

Miljöpolicy
Miljöarbetet utgör en integrerad del av vår verksamhet, baserad på en helhetssyn av miljön.

Ständiga förbättringar ska ske inom vår verksamhet i den takt som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt ekologiskt motiverat och hushålla med energi och andra naturresurser.

Vi skall uppfylla myndighetskrav och andra externa krav som ställs mot oss som företag med god marginal, vilket även gäller kunders nuvarande och kommande krav.

Kretsloppstänkande ska styra vår avfallshantering. Vi skall sträva efter största möjliga återvinning och källsortering av avfall och tillverksspill.

Vi skall arbeta med att förebygga förorening, i hela vår verksamhet.

Vi ska genom information, stimulera och uppmuntra alla medarbetare i vårt miljöarbete och höja medvetandet kring miljöfrågor.

Magnus Gisselman
VD

ISO 14001 certifikat